Občianske združenie – HematológiaSK (ďalej ako “prevádzkovateľ”) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytuje informácie týkajúce sa pravidiel spracúvania osobných údajov prostredníctvom portálu www.hematologiask.sk („ďalej len portál“).

VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV A PODANIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému:
Subjekt: Občianske združenie – HematológiaSK,

Sídlo: Pšeničná 1/G, 821 06 Bratislava,

IČO: 42 414 041,

DIČ: 2120005679,

e-mail: hematologia@hemtologiask.sk,

Zapísaná v: Register občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Naše občianske združenie nemá ustanovenú zodpovednú osobu. Ochrana Vašich osobných údajov ako aj Vy ste pre nás dôležití, preto v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na Dafne M. Chlebničanovú prostredníctvom e-mailu: hematologia@hemtologiask.sk, telefonicky na čísle: alebo poštou na adrese Občianske združenie – HematológiaSK, Pšeničná 1/G, 821 06 Bratislava, prevádzková doba je každý pracovný deň od 8:00 – 16:00.

2. O akých osobách spracúvame osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, ak ste sa zaregistrovali na vzdelávacie podujatie.

3. Aké údaje o Vás spracúvame?
Pri prihlasovaní na vzdelávacie podujatie od Vás požadujeme údaje potrebné na registráciu v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, názov zdravotníckej komory, registračné číslo v komore, údaje o Vašom pracovisku (názov pracoviska, ulica, číslo, mesto a PSČ), emailová adresa, telefonický kontakt.

4. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

a.)  Splnenia povinnosti hlásenia absolvovania kreditovaného vzdelávania zdravotníckej komore v ktorej je užívateľ ako zdravotnícky pracovník registrovaný. Tieto údaje sú spracovávané v informačnom systéme s názvom: Hodnotenie sústavného vzdelávania užívateľmi, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi.

  • Právny základ spracúvania: Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
    Rozsah osobných údajov poskytovaných príslušnej komore: meno, priezvisko, príslušná komora, registračné číslo v komore, počet získaných kreditov

b) Splnenie povinnosti hlásenia poskytnutia nepeňažného plnenia subjektom vymedzeným v zákone o liekoch (subjekt, ktorý uhradil náklady vzdelávania za zdravotníckeho pracovníka). Tieto údaje sú spracovávané v informačnom systéme s názvom: Hlásenie poskytnutia nepeňažného plnenia.

  • Právny základ spracúvania: Zákon č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Rozsah osobných údajov poskytovaných držiteľovi (držiteľ povolenia na výrobu liekov, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, farmaceutická spoločnosť): Meno, priezvisko a zdravotnícke povolanie, názov a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivosť, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, výšku a účel nepeňažného plnenia poskytnutého priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, obchodné meno alebo názov a adresu sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, tretej osoby, prostredníctvom ktorej nepeňažné plnenie poskytol.

5. Ako dlho spracúvame a uchovávame Vaše osobné údaje
Doba spracúvania osobných údajov užívateľa, ktorý absolvoval kreditované vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka a zároveň je zdravotníckym pracovníkom je minimálne po dobu desiatich rokov od absolvovania daného kreditovaného vzdelávania (podľa ustanovenia § 75 ods. 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností). Osobné údaje sa ukladajú v registratúrnom stredisku Prevádzkovateľa, a to v písomnej alebo elektronickej forme.

6. Poskytovanie osobných údajov
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ.

7. Prijímatelia, ktorým sa sprístupňujú osobné údaje
Osobné údaje sa sprístupňujú v celom rozsahu poskytovateľovi služieb súvisiacich s údržbou portálu a zabezpečením jeho riadneho fungovania, ktorým je spoločnosť:  Magic media, s.r.o., Bottova 8, Šaľa 927 01, IČO: 45 638 730.

Osobné údaje sa sprístupňujú v rozsahu Meno, priezvisko a zdravotnícke povolanie, názov a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivosť, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, výšku a účel nepeňažného plnenia poskytnutého priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, obchodné meno alebo názov a adresu sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, tretej osoby, prostredníctvom ktorej nepeňažné plnenie poskytol

Osobné údaje sa sprístupňujú v rozsahu meno a priezvisko subjektu, ktorý zabezpečuje ubytovanie na odbornom podujatí za účelom zabezpečenia ubytovania.

8. Práva zákazníka
a) Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia
Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia GDPR Zákazník má právo požadovať od lekárne potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, ak to tomu tak je zákazník má právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie bude poskytnuté v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.

b) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia
Zákazník má právo na to, aby pracovník lekárne bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a aby doplnil neúplné osobné údaje.

c) Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia
Zákazník má právo požadovať od prevádzkovateľa výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú napríklad v situácii, keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nevymaže v prípade, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. z dôvodu zákonnej povinnosti, verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania (bližšie čl. 17 Nariadenia).

d) Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia
Ak zákazník, namieta správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a zákazník namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich zákazník na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka, má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

e) Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia
Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase zákazníka so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme Prevádzkovateľa alebo ak osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel priameho marketingu, má zákazník právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Ak Prevádzkovateľ nepreukáže legitímny oprávnený záujem, alebo ak zákazník podá námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu Prevádzkovateľ nebude tieto osobné údaje ďalej spracúvať.

g) Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

h) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona a čl. 77 a 79 nariadenia
Ak sa zákazník domnieva, že osobné údaje, ktoré sa ho týkajú sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Cookies

Táto stránka používa technológiu cookies. Cookies  sú  malé  textové  súbory, ktoré  do  Vášho  počítača  alebo  iných  zariadení  s  prístupom  na  internet  umiestňujú  naše  internetové  stránky. Súbory cookies  nám  poskytujú  informácie o tom, ako často navštevujete našu stránku, aký sortiment tovaru si na našej stránke prezeráte a tým nám dávajú priestor pracovať na jej neustálom skvalitňovaní. Súbory cookies nepredstavujú  nebezpečenstvo. Súbory cookies  sami  o  sebe  neobsahujú  žiadne  osobné  údaje,  avšak  pokiaľ  nám  osobné  údaje  poskytnete,  napríklad  pri registrácii na  našej  stránke,  tieto  môžu  byť  prepojené  na  údaje  uložené  v  rámci  cookies. Prostredníctvom  cookies  nezhromažďujeme  Vaše  osobné  údaje  a  informácie,  ani  ich  neposkytujeme  sprostredkovateľom  osobných  údajov resp.  tretím  stranám (ukladá sa iba jedinečný identifikátor, ktorý umožní opätovné načítanie profilu a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve). Prijímanie súborov cookies  je možné  odmietnuť  úpravou  nastavenia  Vášho  internetového  prehliadača.

Vaše vyššie uvedené práva môžete uplatňovať na e-mailovej adrese: hematologia@hemtologiask.sk, alebo poštou na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v úvode tohto dokumentu.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.