22 júl 2024

GDRP – Ochrana osobných dát

Odo dňa 25. mája 2018 sa ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike riadiť novými pravidlami. Tieto nové pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) ako aj zo slovenskej legislatívy týkajúcej sa špecifických otázok ochrany osobných údajov neupravených Nariadením, najmä zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Nariadenie bude priamo použiteľné v Slovenskej republike a bude po novom stanovovať práva a povinnosti najmä pre dotknuté osoby, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba je fyzická osoba, nositeľ osobných údajov, teda je ňou napr. zákazník, kontaktná osoba zákazníka, záujemca (ďalej len „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“).

Prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, teda konkrétne naša
HematológiaSK, so sídlom Pšeničná 1/G, 821 06 Bratislava
IČO: 42414041
DIČ: 2120005679
hematologia@hematologiask.sk

Sprostredkovateľom je zmluvný partner prevádzkovateľa poskytujúci pre prevádzkovateľa určité služby, pri ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov v mene prevádzkovateľa.

Nariadenie okrem iného upravuje taktiež podmienky, na základe ktorých je možné vykonávať tzv. priamy marketing (v našom prípade zasielanie informácií) Nariadenie zachováva možnosť spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na účely priameho marketingu na základe súhlasu zákazníka ako aj oprávneného záujmu spoločnosti. To znamená, že naša spoločnosť je oprávnená na e-mailové adresy získané od svojich zákazníkov zasielať svoju marketingovú komunikáciu s informáciami o novinkách a špeciálnych ponukách spoločnosti, pokiaľ jej na to dal zákazník súhlas alebo je možné odôvodnene očakávať, že zákazníci vedeli, že k spracúvaniu ich osobných údajov môže na takéto účely dôjsť (ide súčasne aj o situáciu, keď zákazníci na spracúvanie týchto osobných údajov na účely marketingu nedali svoj výslovný súhlas).

Naša spoločnosť doteraz vykonávala spracúvanie vašich osobných údajov v rozsahu vašej e-mailovej adresy s cieľom informovania o našich novinkách a špeciálnych ponukách, mailing (ďalej len „Osobné údaje pre účely priameho marketingu“) na základe oprávneného záujmu, v súlade s platnou legislatívou, prípadne na základe vami udeleného súhlasu.

Ceníme si dôveru našich zákazníkov, a preto vás chceme informovať, že vaše Osobné údaje pre účely priameho marketingu budeme s cieľom priameho marketingu i naďalej, t. j. aj po nadobudnutí účinnosti Nariadenia, a teda po 25. máji 2018, spracúvať na základe vami udeleného súhlasu alebo vyššie uvedeného oprávneného záujmu našej spoločnosti. Základom tohto oprávneného záujmu je snaha o poskytovanie informácií o našich novinkách a špeciálnych ponukách našim zákazníkom v najvyššej možnej kvalite a zlepšovanie tak nášho zákazníckeho vzťahu s vami.

Vaše Osobné údaje pre účely priameho marketingu budeme spracúvať po dobu trvania vami udeleného súhlasu alebo oprávneného záujmu spoločnosti, maximálne však po dobu 5 rokov.

K spracúvaniu Osobných údajov pre účely priameho marketingu nebude dochádzať v prípadoch, ak ste kedykoľvek v priebehu spracúvania vzniesli námietku proti spracúvaniu Osobných údajov pre účely priameho marketingu, alebo v prípade, že určitý druh spracúvania Osobných údajov pre účely priameho marketingu podlieha vášmu súhlasu a tento súhlas ste nám neposkytli alebo ho

kedykoľvek v priebehu spracúvania odvolali. Udelený súhlas so spracúvaním Osobných údajov pre účely priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od nás, zaslaním nám emailu alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj vaše práva ako dotknutej osoby. Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich osobných údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvoláte svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne, (vi) právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Pri spracúvaní Osobných údajov pre účely priameho marketingu sú tieto údaje na tento účel v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb spoločnosti. Vaše osobné údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb spoločnosti použité výhradne pre účely priameho marketingu spoločnosti.

Na ochranu osobných údajov naša spoločnosť vždy kládla veľký dôraz. Aj z tohto dôvodu sme sa dôsledne pripravili na novú legislatívu vrátane revízie a prípravy novej zákazníckej dokumentácie. Zároveň vyhlasujeme, že osobné údaje spracúvame len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Na záver sa nám dovoľte poďakovať za vašu doterajšiu priazeň a spoluprácu a pevne veríme, že budete tieto informácie o nových pravidlách ochrany osobných údajov považovať za prínosné a že vám pomôžu sa lepšie a jednoduchšie v týchto pravidlách orientovať. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese sídla našej spoločnosti alebo elektronicky na emailovej adrese: hematologia@hematologiask.sk

Pridaj komentár