01 aug 2024

Novela zákona č. 344/2017 Z.z.

Dňom 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 344/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (okrem čl. I. §2 písm. ah) v
bode 4, §17h v bode 52 a § 52zo v bode 128, ktoré nadobúdajú účinnosť až od
1. januára 2019).

V dôsledku zmien, ktoré o.i. z novej právnej úpravy vyplývajú, sa podľa §
9, odsek 2, písm. y) tohto zákona nepeňažné plnenie vo forme hodnoty
poskytnutej stravy nebude uvádzať ako súčasť zdaniteľných nepeňažných plnení
oznamovaných správcovi dane ani od držiteľa a ani od poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti (zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti).

Pridaj komentár